Školenie obsluhy tlakových zariadení

Obsluhovať tlakové zariadenie môže iba osoba odborne spôsobilá, ktorá svoju odbornosť preukazuje platným preukazom alebo dokladom o odbornej spôsobilosti. Výchova a vzdelávanie obsluhy tlakových zariadení sa vykonáva s prihliadnutím na druh tlakového zariadenia.

Školenie obsluhy vykonávame na nasledovné druhy tlakových zariadení:

1. Obsluha tlakovej nádoby stabilnej

Základný kurz obsluhy tlakovej nádoby stabilnej

Opakované školenie obsluhy tlakovej nádoby stabilnej

Aktualizačná odborná príprava

2. Obsluha zariadenia s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)

Základný kurz obsluhy

Opakované školenie obsluhy

Aktualizačná odborná príprava

Školenia vykonávajú naši lektori a revízny technici tlakových zariadení, ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.