Dokumentácia BOZP

Pokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), niektorý konkrétny dokument potrebujete alebo ste sa už rozhodli zveriť spracovanie takejto dokumentácie odborníkom v tejto oblasti.

Na to čo patrí medzi dokumentáciu z oblasti BOZP sa názory rôznia. My Vám však ponúkame spracovanie dokumentácie, ktorú rozdeľujeme na tzv. základnú a ďalšiu dokumentáciu:

Základná dokumentácia z BOZP:

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Program realizácie politiky BOZP
 • Organizačná smernica BOZP
 • Hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizika pre všetky činnostiach
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí
 • Vnútorný predpis o oboznamovaní zamestnancov
 • Vnútorný predpis pri nadmernej záťaží teplom a chladom
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia a požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
 • Bezpečnostný pokyn pre ručnú manipuláciu s bremenom
 • Bezpečnostný pokyn na používanie bezpečnostného značenia
 • Bezpečnostný pokyn na bezpečné používanie regálov a rebríkov
 • Bezpečnostný pokyn na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa
 • Bezpečnostný pokyn na prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

Ďalšia dokumentácia z BOZP:

 • Bezpečné pracovné postupy pre rôzne druhy činností
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • Predpisy a poverenia súvisiace s prevádzkou regálov a rebríkov
 • Prevádzkový predpis pre sklad
 • Prevádzkový predpis pre kotolňu
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia
 • Prevádzkový predpis na používanie tlakových hadíc pri zváraní
 • Predpis na určenie väčšieho množstva tlakových fliaš na pracovisku
 • Prevádzkový predpis na používanie ručného paletového vozíka
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Objednať si môžete niektorý z dokumentov alebo celý balík dokumentácie. Dokumentáciu Vám spracujeme v čo najkratšom čase ako je to možné a dodáme v tlačenej podobe.V prípade dohody možnosť dodať dokumentáciu aj v inej forme poprípade vo väčšom množstve.

Pre spracovanie nezáväznej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.