Podmienky používateľa

Všeobecné obchodné podmienky používania portálu www.turceksro.sk

Článok I.- ZÁKLADNÉ POJMY
 • Špecializovaný Internetový portál www.turceksro.sk prevádzkuje spoločnosť Turček, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), so sídlom Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble, IČO 52193365, DIČ 2120933694, IČ DPH SK2120933694 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47478/N. Spoločnosť poskytovanie informácií na tomto portáli vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • Používateľom je každý kto akýmkoľvek spôsobom prehliada alebo používa internetový portál www.turceksro.sk
 • Registrácia - vytvorenie užívateľského účtu Používateľom alebo Prevádzkovateľom na internetovom portáli www.turceksro.sk, ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom.
 • Prístup na tento internetový portál je možný zo Slovenska a rôznych krajín po celom svete. Vzhľadom k tomu, že každá krajina má vlastné zákonné predpisy, ktoré sa môžu líšiť od zákonov v Slovenskej republike, používateľ vstupom na tento internetový portál súhlasí s tým, že všetky záležitosti týkajúce sa využívania a obsahu tohto internetového portálu alebo súvisiace s ním, sa budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky.
 • Špecializovaný portál www.turceksro.sk je verejný internetový portál poskytujúci informácie, ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Štandardné služby sú používateľom poskytované bezplatne, pre komerčné a nekomerčné účely, s výnimkou špeciálnych spoplatnených služieb a klientskej zóny.
 • Prevádzkovateľ týmto vydáva všeobecné obchodné podmienky používania portálu (ďalej iba „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“), ktoré upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom.
 • Záväznosť vo vzťahu podľa VOP medzi prevádzkovateľom a používateľom nadobúda účinnosť od okamihu prvého prístupu používateľa na odborný portál www. zahradnymagazin.sk, na jednu z jeho podstránok, subdoménu tretej úrovne alebo doménu priamo presmerovanú na portál www.turceksro.sk.
 • Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto VOP. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli www.turceksro.sk sa upravuje týmito podmienkami a v prípade niektorých služieb poskytovaných treťou osobou sa konkrétna služba riadi súčasne aj samostatnými podmienkami.
Článok II.- AUTORSKÉ PRÁVA
 • Textový, obrazový a dátový obsah, ako aj akékoľvek ďalšie informácie uverejnené na portáli www.turceksro.sk sú vlastníctvom prevádzkovateľa, autorov, ďalších osôb a zdrojov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe. Zverejnené dáta, informácie a fotografie sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo jeho súčastí je možné výlučne len po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu www.turceksro.sk.
 • Portál, ani akékoľvek jeho časti, nesmú byť distribuované ani reprodukované akýmkoľvek spôsobom ani prostriedkom, a to ani v databáze alebo inom záznamovom prostriedku alebo v podobnom systéme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 • 3. Názor prevádzkovateľa portálu www.turceksro.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených článkov. Na portáli www.turceksro.sk môžu byť uverejnené aj informácie či dáta, s ktorými sa prevádzkovateľ nestotožňuje.
 • Za obsah a pravdivosť inzerátov, reklamných článkov a bannerov zodpovedajú ich zadávatelia. Za licenčné podmienky obrázkov, ktoré slúžia ako ilustračné obrázky v článkoch, ich hlavičkách a podobne, ručí dodávateľ alebo poskytovateľ týchto obrázkov. Obdobne platia tieto podmienky aj pre videá, ktorých autorom nie je výslovne prevádzkovateľ.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený na portáli používať registrované ochranné známky alebo autorské diela iných autorov alebo majiteľov licencií s ich súhlasom (s uvedením odkazov na portáli).
 • Prevádzkovateľ pri tvorbe obsahu portálu využíva odbornosť, postupuje precízne a dôsledne, s čo najväčšou starostlivosťou, napriek tomu sa ale nedajú úplne vylúčiť prípadné nevedomé omyly alebo chyby.
Článok III. - VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK
 • Vstup na portál www.turceksro.sk a jeho používanie je na vlastné riziko každého používateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku, strát a výdavkov v súvislosti s portálom www.turceksro.sk, jeho používaním, alebo nemožnosťou použitia, prípadne s jeho poruchou, prerušením prevádzky, napadnutím systému a neautorizovaným nelegálnym pozmenením jeho obsahu.
 • Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:
  - škodu spôsobenú informáciami, ktoré šíria i registrovaní používatelia, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu www.turceksro.sk - škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami, ktoré získal používateľ prostredníctvom portálu www.turceksro.sk
  - škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím svojho prístupového hesla
  - škodu spôsobenú zmenou týchto podmienok použitia, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému používateľovi zo strany prevádzkovateľa.
 • Súčasťou obsahu portálu môžu byť aj hypertextové prepojenia na iné webové stránky, dostupné prostredníctvom internetovej siete. Prevádzkovateľ nespravuje tieto stránky a preto nezodpovedá za obsah na nich publikovaný. Poskytnutie hypertextového prepojenia zároveň neznamená, že prevádzkovateľ schvaľuje obsah na nej publikovaný a súhlasí s ním.
Článok IV. - REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA
 • Špecializovaný internetový portál www.turceksro.sk využíva registráciu používateľov. Registrácia používateľa na tomto portáli nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli www.turceksro.sk zaregistrovaní. Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári internetového portálu www.turceksro.sk, musia byť v súlade s aktuálnou skutočnosťou.
 • Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov urgentne opraviť tieto údaje v profile používateľa alebo neodkladne túto zmenu nahlásiť prevádzkovateľovi na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
 • Používateľ si je vedomý skutočnosti a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. V prípade, ak má používateľ záujem na zrušení registrácie, registrácia môže byť zrušená automaticky potom, ako sa používateľ neprihlási na portál www.turceksro.sk aspoň raz v lehote 12 mesiacov od posledného odhlásenia alebo zaslaním žiadosti o zrušenie registrácie prevádzkovateľovi na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje VOP, alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Článok V. - SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
 • Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi portálu www.turceksro.sk pri prihlasovaní súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na internetovom portáli www.turceksro.sk. Zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje.
 • Dňom zrušenia registrácie odvoláva používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.). IP adresa počítača a časy prístupov používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy alebo orgánu dozoru.
Článok VI. - POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
 • Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb portálu www.turceksro.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a teda nesmie žiadnym spôsobom:
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
 • propagovať detskú pornografiu
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov - otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy

Používateľ berie na vedomie, že sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál www.turceksro.sk ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Článok VII.- ZMENY USTANOVENÍ
 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.
Článok VIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky. Náležitosti neriešené týmito podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, Autorským zákonom, Zákonom o reklame, Zákonom o ochranných známkach a Trestným zákonom.
 • Podmienky používania portálu www.turceksro.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Vo Vrábľoch dňa 29.01.2021

Turček, s.r.o.

prevádzkovateľ portálu www.turceksro.sk