Školenie z BOZP

Vzdelávanie zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov.

Školenie z BOZP musí byť súčasťou systému BOZP. Možno sa často stretávate s formálnymi školeniami, ktoré sú stratou času pre účastníkov a zbytočným nákladom pre zamestnávateľa. My však vychádzame zo skutočných potrieb konkrétneho zamestnávateľa, čo majú zamestnanci vedieť. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, správnych návykov a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa.

Školenie z BOZP rozdeľujeme na:

 • Vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
 • Periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za dva roky, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
 • Školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na inú funkciu - prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce)

Školenie z BOZP rozdeľujeme podľa druhu účastníkov nasledovne:

 • Školenie zamestnancov z BOZP
 • Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP
 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Školenie zamestnancov z BOZP

Školenie zamestnancov je zamerané na konkrétne činnosti ktoré vykonávajú u zamestnávateľa a konkrétne priestory v ktorých sa počas práce pohybujú. Súčasťou školenia je i dialóg so zamestnancami ohľadom konkrétnych situácií, ktoré sa na pracovisku môžu vyskytnúť. Ďalej sú počas školenia zamestnanci oboznámený s pracovnou úrazovosťou vrámci organizácie a rozborom pracovných úrazov ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Zamestnanci môžu vrámci školení poukázať na nedostatky vrámci svojich pracovísk, prípadne podať návrhy na riešenie konkrétnych opatrení.

Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

V rámci tohto vzdelávania vedúci zamestnanci nadobudnú vedomosti o to, že povinnosti zamestnávateľa sú i ich povinnosťami. Ďalej sa dozvedia ako majú riešiť konkrétne situácie.

Účelom školenia vedúcich zamestnancov z BOZP je ich oboznámenie s:

 • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
 • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
 • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

Účelom školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť ich je oboznámenie s:

 • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ich právami a povinnosťami

Výsledkom a zároveň prínosom školenia z BOZP pre zamestnávateľa je:

 • Zníženie počtu pracovných úrazov
 • Zvýšenie produktivity práce
 • Finančná úspora pre zamestnávateľa (PN)

Školenia zamestnancov z BOZP, vedúcich zamestnancov z BOZP a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť vykonávame na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydal oprávnenie.

V prípade záujmu o vykonanie školenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.