Školenie z OPP

Školenie zamestnancov z ochrany pred požiari (OPP) parí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Je vhodné, ak školenie zamestnancov podlieha systému riadenia OPP. Nami realizované školenia z OPP vychádzajú zo skutočných potrieb konkrétneho zamestnávateľa, s prihliadnutím na to čo majú zamestnanci ovládať. Okrem sprostredkovania informácií a inštrukcií sa snažíme aj o budovanie a pestovanie zručností, správnych návykov a postojov nevyhnutných na bezpečný výkon práce a bezpečné správanie sa vo vzťahu k oblasti ochrana pred požiarmi.

Školenie z OPP rozdeľujeme na:

 • Vstupné školenie z OPP (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
 • Periodické školenie z OPP (vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia).

Školenie z OPP rozdeľujeme podľa druhu účastníkov nasledovne:

 • Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z OPP
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • Školenie osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z OPP

Obsahom školenia zamestnancov z OPP je ich oboznámenie:

 • So všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • Výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • S rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • So spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu
 • O povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Vedúcim zamestnancom sa obsah školenia z OPP rozširuje o oboznámenie:

 • S osobitnými predpismi a predpismi objednávateľa
 • S nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti objednávateľa a so základmi procesov horenia a hasenia
 • So základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • So zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi
 • So zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok

Protipožiarne hliadky rozdeľujeme na:

 • Protipožiarna hliadka pracoviska
 • Protipožiarna asistenčná hliadka

Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť

Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s úlohami tejto hliadky, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci

Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou.

Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi vydanými objednávateľom.

Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva rovnako ako pri protipožiarnych hliadkach pracovísk s prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená.

Odborná príprava sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

Školenie osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

Obsahom školenia pre osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase je ich oboznámenie:

 • So všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
 • Výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
 • S rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
 • So spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu
 • O povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenia z OPP vykonávajú naši technici PO s dlhoročnými odbornými skúsenosťami, čo je zárukou vysokej úrovne našich školení.

V prípade záujmu o vykonanie školenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.