Audit BOZP a OPP

Pokiaľ si čítate našu stránku, tak pravdepodobne uvažujete nad vykonaním auditu oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) alebo ochrana pred požiarmi (OPP) nezávislým odborníkom aby ste mali skutočné a neskreslené informácie o aktuálnom stave oblasti BOZP alebo OPP vo Vašom podniku, firme alebo organizácii. A presne toto je cieľom auditu BOZP a OPP.

Audit BOZP pozostáva z preskúmania:

  • všeobecnej dokumentácie (ako napr. politika, smernice, inštrukcie, prac.postupy atď.)
  • odbornej dokumentácie (ako napr. evidencia a plánovanie kontrol a skúšok VTZ, prevádz. poriadky atď.)
  • systému vzdelávania zamestnancov (všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie atď.)

Audit OPP pozostáva z preskúmania:

  • dokumentácie (všeobecná dokumentácia vrátane aktuálnosti projektu OPP)
  • administratívnych, prevádzkových a výrobných priestorov
  • požiarno-technického zariadenia, vrátane plnenia požiadaviek jeho prevádzkovania
  • vzdelávania zamestnancov a protipožiarnych hliadok

Audit BOZP a OPP je vykonávaný v dvoch rovinách:

  • minimálna požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
  • prevencia rizík a aktuálne bezpečnostné trendy
  • bežné štandardy zamestnávateľov v súčasnej dobe i nad rámec právnych predpisov (iba na prianie zákazníka)

Výstupom z každého auditu je správa obsahujúca zistené nedostatky spolu s fotodokumentáciou a návrhy a odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov. Odstránením zistených nedostatkov a realizáciou odporúčaní znížite riziko vzniku úrazu, požiaru prípadne sankcie zo strany orgánov dozoru a zároveň zvýšite úroveň stavu BOZP a OPP vo Vašom podniku, firme alebo organizácii.

V oblasti auditov BOZP a OPP máme už viac ako 15 ročné skúsenosti. Naši audítori vykonali už nespočetné množstvo auditov a pomohli tým zvýšiť úroveň BOZP a OPP už vo veľa podnikoch, firmách a organizáciách.

Ak máte záujem o vykonanie auditu BOZP alebo OPP, prípadne chcete iba nezáväznú cenovú ponuku na audit BOZP alebo OPP, tak nás neváhajte kontaktovať.