Dokumentácia OPP

Pokiaľ si čítate túto stránku, tak pravdepodobne hľadáte informácie ohľadom dokumentácie z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), niektorý konkrétny dokument potrebujete alebo ste sa už rozhodli zveriť spracovanie takejto dokumentácie odborníkom v tejto oblasti.

Na to čo patrí medzi dokumentáciu z oblasti OPP sa názory rôznia. My Vám však ponúkame spracovanie dokumentácie, ktorú rozdeľujeme na tzv. základnú a ďalšiu dokumentáciu.

Základná dokumentácia OPP:

 • Požiarna identifikačná karta
 • Požiarna kniha
 • Požiarne poplachové smernice
 • Organizačná smernica OPP
 • Požiarne evakuačné plány - textová časť
 • Požiarne poplachové smernice - grafická časť
 • Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Tématický a časový rozsah školenia zamestnancov
 • Tématický a časový rozsah odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok
 • Menovacie dekréty členov protipožiarnych hliadok
 • Zoznam členov protipožiarnych hliadok
 • Požiarne poriadky pracovísk
 • Pokyny pre OPP v mimopracovnom čase
 • Pokyny na zváranie
 • Pokyny na lepenie podlahovej krytiny

Ďalšia dokumentácia z OPP:

 • Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby
 • Vedenie dokladov o kontrolách požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Evidencia o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku OPP
 • Pokyn na organizovanie cvičného požiarneho poplachu
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa vašich požiadaviek

Objednať si môžete niektorý z dokumentov alebo celý balík dokumentácie. Dokumentáciu Vám spracujeme v čo najkratšom čase ako je to možné a dodáme v tlačenej podobe.V prípade dohody možnosť dodať dokumentáciu aj v inej forme poprípade vo väčšom množstve.

Pre spracovanie nezáväznej cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.