Koordinátor BOZP na stavenisku

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje každému stavebníkovi (investorovi) povinnosť poveriť jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Činnosť koordinátora bezpečnosti Vám na základe našej odbornej spôsobilosti ponúkame v plnom rozsahu.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktorú bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie.

Rozsah činnosti koordinátora bezpečnosti zahŕňa:

  • vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami
  • ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce
  • poradenstvo pri výbere zhotoviteľov na základe posúdení stavu zabezpečenia BOZP a OPP pri jednotlivých požadovaných činnostiach stavebníkom
  • poradenstvo pri príprave zmluvy so zhotoviteľom prác v otázkach BOZP
  • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby
  • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov
  • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov, prípadne upravuje Plán BOZP podľa skutočnosti
  • zúčastňuje sa kontrolnej prehliadky stavby, ku ktorej bol stavebník prizvaný stavebným úradom
  • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

V oblasti koordinácie BOZP máme bohaté skúsenosti i pri realizácii väčších priemyselných stavieb. Činnosť koordinátora bezpečnosti sme vykonávali i pri nasledovných stavbách:

Marel Slovakia, s.r.o.

Miba Steeltec s.r.o.

Peikko Sloavakia s.r.o.

PORR (Slovensko) a.s.

V prípade záujmu o naše služby koordinátora bezpečnosti alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi pre Vás vypracujeme nezávislú cenovú ponuku.