Pracovná zdravotná služba

Zaistenie činností pracovnej zdravotnej služby (PZS) vychádza z požiadavky zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto oblasť vyplýva zo zákona pre každú spoločnosť, či SZČO. Turček, s.r.o. Vám zaistí kompletné zákonné povinnosti, ktoré prinášajú úsporu času a financií vyplývajúcu zo synergií s oblasti BOZP a PO.

Obsahom činnosti pracovnej zdravotnej služby je

 • hodnotenie faktorov práce, pracovného prostredia a vplyv na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia
 • hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudku o riziku, navrhnutie opatrení
 • vypracúvanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • podpora prispôsobovania práce, pracovných podmienok zamestnancom
 • poskytovanie primeraného poradenstva klientovi a zamestnancom
 • vypracúvanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov
 • poskytovanie informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany zdravia a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • následná aktualizácia dokumentácie v prípade zmeny legislatívy
 • účasť pri kontrolách štátneho zdravotného dozoru

Ak potrebujete riešiť PZS vo vašej spoločnosti alebo firme?

Alebo máte záujem iba o nezáväznú cenovú ponuku na služby PZS.

Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo vyplnením krátkeho formulára.

Zákaznícka linka +421 (0)37 202 1351