Preventivár požiarnej ochrany obce

Okrem iných povinnosti obce, ktoré sú stanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Obec musí ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s požadovanou odbornou spôsobilosťou na túto činnosť.

Preventivára požiarnej ochrany obce môže vykonávať osoba s jednou z nasledujúcich odborností:

  • preventivár požiarnej ochrany
  • technik požiarnej ochrany
  • špecialista požiarnej ochrany

Náplň pracovnej činnosti preventivára požiarnej ochrany obce:

  • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce
  • školenie kontrolných skupín obce
  • organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
  • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci

Našim zmluvným partnerom poskytujeme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi, vrátane činnosti preventivára požiarnej ochrany obce. Tieto služby vykonávame prostredníctvom našich odborne spôsobilých zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Zmluvným vzťahom s našou spoločnosťou si môžete splniť dve povinnosti súčasne a to výkon činnosti preventivára PO obce a technika PO.

Pokiaľ ešte nemáte tieto povinnosti splnené alebo máte v pláne urobiť v týchto činnostiach zmeny neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek.