Revízie tlakových zariadení

V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. je možné prevádzkovať tlakové zariadenia iba v tom prípade, ak je na nich vykonávaná pravidelná odborná prehliadka a skúška (tzv. revízia)

Vykonávame revízie na nasledovné druhy tlakových zariadení:

Ab1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov

Ab2 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter

Ad - tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového

Ba - vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)

Bb1 - tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter

Bb2 - tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter

Bd - tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2

Bf,1,2,3,4 - bezpečnostné príslušenstvo

Pokiaľ potrebujete vykonať na vašom zariadení revíziu alebo máte akékoľvek otázky ohľadom revízie, zaradenia vašeho zariadenia alebo čohokoľvek iného v spojitosti s tlakovými zariadeniami neváhajte nás kontaktovať.