Ochrana osobných údajov, ich spracovanie a uchovávanie

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

 • Turček, s.r.o., Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble
 • Ing. Martin Turček, Kollárova 1954/80, 952 01 Vráble

(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 • Turček, s.r.o.
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefón: +421 905 589 921
 • Ing. Martin Turček
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefón: + 421 905 589 921

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Spracovávame nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, telefónne číslo, podpis, fotografia, štátne občianstvo, národnosť, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, názov zamestnávateľa, pracovné zaradenie za účelom poskytovania služieb v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, vykonávanie výchovy a vzdelávania v BOZP a vykonávanie činnosti v pridružených oblastiach.

II. Zdroj a kategórie spracovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky alebo na základe zmluvy alebo objednávky s vašim zamestnávateľom.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, prijatej objednávky alebo na základe Vášho súhlasu

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy alebo objednávky medzi Vami a prevádzkovateľom alebo Vašim zamestnávateľom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • realizácia výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pridružených oblastiach,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom alebo Vašim zamestnávateľom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy alebo objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • realizácia výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pridružených oblastiach a vystavenie patričných dokladov,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu, alebo vybavenie objednávky),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy alebo objednávky s vami prípadne vašim zamestnávateľom,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webových stránok,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo:

 • na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • zniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v základných ustanoveniach týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo vypísaním a zaslaním objednávky v listinnej podobe, prípadne vypísaním žiadosti alebo podpísaním súhlasu na spracovanie osobných údajov potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo podpísaním žiadosti, prípadne objednávky. Zaškrtnutím súhlasu alebo podpísaním objednávky, prípadne žiadosti potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2019.