• Obsluhovať pojazdnú zdvíhaciu plošinu môže iba ...

"Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP môže obsluhovať pojazdnú zdvíhaciu plošinu iba osoba, ktorá ma obsluhu tohto zariadenia odbornú spôsobilosť"

Pri pojazdnej zdvíhacej plošine sa odborná spôsobilosť preukazuje písomným dokladom alebo preukazom. Získanie preukazu alebo dokladu je podmienené absolvovaním odbornej prípravy napríklad v našom školiacom stredisku.

Našim školením obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny získajú vaši odborný pracovníci množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Naši klienti okrem školenia získajú i odborné poradenstvo ohľadom ďalšieho postupu pri získavaní preukazu a podmienok jeho udržania.

Školenie obsluhy zdvíhacej plošiny

Druhy školenia obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny sa podľa zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

 • Odborná príprava - vstupné školenie pre novú obluhu
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Periodické - opakované školenia obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Aktualizačná odborná príprava - obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Na kurz sa môžete prihlásiť jednou z nasledovných možností:

Základná štruktúra školenia obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP vo vzťahu k obsluhe zdvíhacích zariadení
 • hlavné povinnosti obsluhy
 • obsah kontroly zdvíhacej plošiny
 • vedenie prevádzkovej dokumentácie zdvíhacieho zariadenia
 • postupy bezpečnej práce so zdvíhacou plošinou
 • zakázané manipulácie
 • príprava na úspešné overenie vedomostí u OPO

Školenie obsluhy zdvíhacej pojazdnej plošiny vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 10 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie obsluhy zdvíhacej plošiny