• Základnou povinnosťou každého zamestnávateľa je ...

"Každý zamestnávateľ (podnikateľ) je povinný mať spracovanú dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a udržovať ju v aktuálnom stave"

Našimi službami Vám pomôžeme splniť si zákonnú povinnosť mať spracovanú dokumentáciu PZS a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém pracovnej zdravotnej služby (ďalej len "PZS"), ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov i Vášho majetku.

Chcete mať istotu, že Vaša dokumentácia PZS spĺňa požiadavky legislatívy SR, zverte jej spracovanie do rúk našim odborníkom, ktorí majú v oblasti PZS dlhoročné odborné skúsenosti a veľmi radi Vám s touto oblasťou pomôžu. Kvalitu nami spracovaných dokumentácií PZS už preverilo mnoho audítorských spoločností a inšpekcií u našich klientov a všetky prebehli v najlepšom poriadku a bez finančnej ujmy. Našu prácu i v tejto oblasti vieme prispôsobiť vašim špecifickým požiadavkám.

Dokumentácia PZS

Základný balík dokumentácie PZS obsahuje:

 • Základní identifikácia zamestnávateľa
 • Opis činností vykonávaných u zamestnávateľa
 • Hodnotenie zdravotného rizika
 • Návrh na zaradenie prác do kategórií
 • Kategorizáciu prác
 • Zoznam prác pri ktorých je potrebné vykonávať PPL

Doplnková dokumentácia PZS obsahuje:

 • Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi
 • Prevádzkový poriadok pre prácu v prašnom prostredí
 • Prevádzkový poriadok pre prácu v hlučnom prostredí
 • Prevádzkový poriadok pre prácu v prostredí s ionizujúcim žiarením
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Dokumentácia PZS je pre každého klienta spracovaná na základe jeho individuálnych potrieb, jeho špecifických činností a priestorov. Dokumentácia je prehľadne uložená a každý dokument spĺňa i tie najprísnejšie požiadavky audítorských spoločností. Dokumentácia PZS je dodaná v tlačenej forme a v dnešnej dobe už bežne na základe požiadavky klienta i v elektronickej forme.

Mnoho našich klientov má certifikovaný systém PZS podľa požiadaviek normy OHSAS alebo už i normy ISO 45001 a väčšina audítorov nami spracovanú dokumentáciu hodnotí ako vysoko profesionálnu.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach pracovnej zdravotnej služby i pri spracovaní dokumentácie PZS.

Dokumentácia pracovnej zdravotnej služby