• Medzi základné povinnosti zamestnávateľa patria ...

"Medzi základné povinnosti každého zamestnávateľa patria i povinnosti z oblasti Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia"

Jednou z povinností je i povinnosť vykonávať kontroly na úseku pracovnej zdravotnej služby (ďalej len ako "PZS").

Kontroly môže vykonávať odborný zamestnanec zamestnávateľa alebo zamestnávateľ sám, no zamestnávateľ si môže na vykonanie kontroly alebo auditu objednať i externých odborníkov z danej oblasti.

Spoločnosť Turček, s.r.o. vykonáva audit PZS už viac ako 10 rokov a naši audítori majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Audit vykonaný našou spoločnosťou Turček, s.r.o. Vám dokáže odhaliť "profesionálnu slepotu" interných zamestnancov a ukázať tak iný pohľad na reálne skutočnosti v oblasti PZS. Niektorí naši klienti využívajú naše služby i na odhaľovanie svojich slabých miest v oblasti PZS.

Audit PZS

Audit oblasti PZS pozostáva z preskúmania:

  • Všeobecnej dokumentácie (ako napr. hodnotenie zdravotného rizika, kategorizáciu prác atď.)
  • Odbornej dokumentácie (ako napr. prevádzkové poriadky atď.)
  • Systému vykonávania odbornej preventívnych lekárskych prehliadok
  • Systému vykonávania školenia zamestnancov z poskytovania prvej pomoci
  • Reálneho stavu PZS na pracoviskách a v priestoroch (obhliadka pracovísk a priestorov)
  • Reálneho stavu prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci (obhliadka s námatkovou kontrolou)

Audit je u každého klienta realizovaný na základe presne stanovených štandardov vyplývajúcich z legislatívy SR a normy ISO 45001 a ďalších noriem pojednávajúcich o výkone kontroly a auditu. Naši audítori sú kvalifikovaní pracovníci, ktorí v oblasti PZS a výkonoch auditov v tejto oblasti majú dlhoročné skúsenosti.

Výsledkom z Auditu PZS je prehľadne spracovaná správa s návrhmi odporúčaní na riešenie daných nesúladov. Mnoho našich klientov sami po vykonaní Auditu PZS priznali, že im náš audit otvoril oči a ukázal nové pohľady na reálne skutočnosti v oblasti PZS na ich pracoviskách a pri činnosti vlastných pracovníkov.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie odporúčania vo všetkých oblastiach pracovnej zdravotnej služby i pri realizácii Auditu PZS.

Audit pracovnej zdravotnej služby