• Obsluhovať mobilný žeriav môže iba ...

"Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP môže obsluhovať mobilný žeriav iba osoby, ktorá ma obsluhu tohto zariadenia odbornú spôsobilosť"

Pri mobilnom žeriave sa odborná spôsobilosť preukazuje platným preukazom vydaným Inšpektorátom práce. Je získanie je podmienené absolvovaním odbornej prípravy napríklad v našom školiacom stredisku.

Našim školením obsluhy mobilného žeriavu získajú vaši odborný pracovníci (žeriavnici) množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Naši klienti okrem školenia získajú i odborné poradenstvo ohľadom ďalšieho postupu pri získavaní preukazu a podmienok jeho udržania.

Školenie obsluhy mobilného žeriavu

Druhy školenia obsluhy mobilného žeriava č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

 • Odborná príprava - vstupné školenie pre nového žeriavnika
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Periodické - opakované školenia obsluhy žeriava v minimálne zákonom stanovenej lehote
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.
 • Aktualizačná odborná príprava - školenie na zachovanie platnosti preukazu
 • Naša cena patrí k najlepším na trhu.

Základná štruktúra školenia obsluhy mobilného žeriava pozostáva z nasledovných tém:

 • úvod do BOZP vo vzťahu k obsluhe zdvíhacích zariadení
 • hlavné povinnosti žeriavnika
 • obsah kontroly žeriava
 • vedenie prevádzkovej dokumentácie zdvíhacieho zariadenia
 • postupy bezpečnej práce s mobilným žeriavom
 • zakázané manipulácie
 • príprava na úspešné overenie vedomostí u OPO

Školenie obsluhy mobilného žeriava vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 10 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie obsluhy mobilného žeriavu