• Základnou povinnosťou zamestnávateľa je ...

" Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre všetky svoje objekty a všetkých svojich zamestnancov výkon činnosti Technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o požiarnej prevencii "

Našimi službami si splníte zákonnú povinnosť mať odborne spôsobilú osobu Technika PO a to nie len formálne, ale Vám pomôžeme vybudovať funkčný a účinný systém ochrany pred požiarmi (ďalej len "OPP"), ktorý zabezpečí primeranú ochranu života a zdravia všetkých vašich zamestnancov a samozrejme i Vášho majetku.

Naši technici PO pôsobia v oblasti OPP už viac ako 15 rokov počas ktorých bolo u našich klientoch vykonaných viac ako 100 kontrol zo strany štátneho požiarneho dozoru a to bez uloženia sankcie. I táto skutočnosť je zárukou vysokej odbornosti nami poskytovaných služieb.

Prostredníctvom našich kvalifikovaných pracovníkov Vám zabezpečíme:

  • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek OPP
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP v zmysle platných právnych predpisov a jej následná aktualizácia
  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a kontrol pracovísk
  • Výkon školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách
  • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Metodické usmernenie a pomoc pri zriaďovaní protipožiarnych hliadok
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • Udržiavanie systému riadenia OPP vo funkčnom stave a pravidelné vyhodnotenie jeho úrovne
  • Konzultačná a poradenská činnosť zdarma vrámci zmluvného vzťahu.

Výkon činnosti Technika PO vykonávame našimi odborne spôsobilými zamestnancami ktorí majú v oblasti ochrany pred požiarmi bohaté skúsenosti. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexné najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach ochrany pred požiarmi.