• Obsluhovať vežový žeriav môže iba ...

"Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP môže obsluhovať vežový žeriav iba osoba, ktorá ma obsluhu tohto zariadenia odbornú spôsobilosť - platný preukaz"

Pri vežovom žeriave sa odborná spôsobilosť preukazuje platným preukazom vydaným Inšpektorátom práce. Jeho získanie je podmienené absolvovaním odbornej prípravy napríklad v našom školiacom stredisku.

Našim školením obsluhy vežového žeriava získajú vaši odborný pracovníci (žeriavnici) množstvo odborných teoretických a praktických vedomostí, nakoľko naše školenie nie je iba "súché" prečítanie určitých predpisov. Naši lektori majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročnú prax a nie je to pre nich iba práca a na každom školení dokážu účastníkov zaujať pútavým prednášaním a rozprávaním i príbehov z praxe.

Naši klienti okrem školenia získajú i odborné poradenstvo ohľadom ďalšieho postupu pri získavaní preukazu a podmienok jeho udržania.

Školenie obsluhy vežového žeriava

Druhy školenia obsluhy vežového žeriava č.124/2006 Z.z. o BOZP odporúča vykonávať:

  • Odborná príprava - vstupné školenie pre nového žeriavnika
  • Periodické - opakované školenia obsluhy žeriavu v minimálne zákonom stanovenej lehote
  • Aktualizačná odborná príprava - školenie na zachovanie platnosti preukazu

Základná štruktúra školenia obsluhy vežového žeriava pozostáva z nasledovných tém:

  • úvod do BOZP vo vzťahu k obsluhe zdvíhacích zariadení
  • hlavné povinnosti žeriavnika
  • obsah kontroly žeriava
  • vedenie prevádzkovej dokumentácie zdvíhacieho zariadenia
  • postupy bezpečnej práce s vežovým žeriavom
  • zakázané manipulácie
  • príprava na úspešné overenie vedomostí u OPO

Školenie obsluhy vežového žeriava vykonávame na základe oprávnenia, ktoré nám vydal Národný inšpektorát práce a v oblasti školení BOZP máme viac ako 10 ročnú prax.

Školenia vykonávajú naši vysokokvalifikovaní lektori, ktorí majú v oblasti školení obsluhy zdvíhacích zariadení dlhoročné skúsenosti, čo je pre všetkých našich klientov záruka kvality pre nami poskytované služby. Žiadna situácia nie je pre nich neriešiteľná.

S nami sa môžete spoľahnúť na vysoko profesionálny prístup a komplexne najideálnejšie riešenia vo všetkých oblastiach BOZP, OPP, PZS, školeniach, atď.

Školenie obsluhy vežového žeriava