7. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na montáž a demontáž lešenie (lešenári)- v plnom rozsahu

8. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

9. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

10. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

11. Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

12. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - vedúci zamestnanci

13. Oprávnenie na vykonávanie výchova a vzdelávania - pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel (vodiči)

14. Oprávnenie na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce

15. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Tlakové zariadenia

16. Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok technických zariadení - Zdvíhacie zariadenia

17. Osvedčenie Autorizovaného bezpečnostného technika

18. Osvedčenie Technika požiarnej ochrany

19. Osvedčenie - Odborný pracovník bezpečnosti práce

20. Osvedčenie - Bezpečnostný technik

21. Oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov

22. Osvedčenie o pedagogickom minime

23. Osvedčenie - Lektor

24. Osvedčenie audítora systému bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS

25. Potvrdenie na vykonávanie niektorých činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác

26. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2012)

27. Osvedčenie Revízneho technika - Zdvíhacie zariadenia (2019)

28. Osvedčenie Revízneho technika - Tlakové zariadenia

29. Osvedčenie inštruktora motorových vozíkov

Neustále si rozširujeme naše odborností, získavame nové oprávnenia, osvedčenia a certifikáty.