19.7.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Aktualizované otázky na písomnú časť nájdete v prílohe.

Použité skratky:
zákon č. 124/2006 Z. z. – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. – vyhláška ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

NV SR – nariadenie vlády Slovenskej republiky
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
VTZ – vyhradené technické zariadenia
OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky
PÚ – pracovný úraz
AOP – aktualizačná odborná príprava
LPP – lekárske preventívne prehliadky

Otázky na písomnú a ústnu skúšky BT

VŠEOBECNÉ OTÁZKY V OBLASTI BOZP

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“): predmet zákona, pôsobnosť zákona, vylúčenie pôsobnosti zákona, pojem zamestnávateľ a zamestnanec. Ktoré ustanovenia zákona sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, na žiakov a na dobrovoľníkov?
 • Všeobecné zásady prevencie s uvedením konkrétnych príkladov zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP (napríklad v strojárenstve, v stavebníctve, v poľnohospodárstve a pod.). Oboznamovanie a informovanie zamestnancov, výchova a vzdelávanie zamestnancov.
 • Všeobecné povinnosti zamestnávateľa z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a povinnosti vo vzťahu k osobitným skupinám zamestnancom v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP, znášanie nákladov na zaistenie BOZP. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané osobitným skupinám zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k týmto osobitným skupinám zamestnancov.
 • Práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 • Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia. Kontrolná činnosť zamestnávateľa.
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Oprávnenia na činnosť.
 • Preukaz, osvedčenie a doklad. Kto vydáva preukazy, osvedčenia, doklady. Podmienky na vydanie. Platnosť vydávaných preukazov, osvedčení a dokladov.
 • Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária vrátane uvedenia príkladov.
 • Záznam o pracovnom úraze (vrátane údajov podľa metodiky ESAW), evidencia a registrácia pracovného úrazu, lehoty súvisiace s vyšetrovaním pracovného úrazu, so spísaním záznamu o pracovnom úraze a jeho zaslaním, príčiny a zdroje pracovného úrazu, zodpovednosť za pracovný úraz.
 • Spolupráca viacerých zamestnávateľov na spoločnom pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP (napríklad NV SR č. 396/2006 Z. z., NV SR č. 393/2006 Z. z., vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.) Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Preventívne a ochranné služby. Bezpečnostnotechnická služba. Úlohy, kto ich môže vykonávať, podmienky výkonu, vznik a zánik oprávnenia.
 • Bezpečnostný technik. Koordinátor bezpečnosti. Vydávanie osvedčení, podmienky vydania, podmienky platnosti, odobratie osvedčení.
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – účel vydávaných oprávnení, postup pri vydaní oprávnení, povinnosti osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, zánik oprávnenia.
 • Doklady odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP. Druhy týchto dokladov, proces ich získania a podmienky platnosti. Osvedčenia, oprávnenia – rozdiel. Druhy oprávnení vydávané NIP a oprávnenou právnickou osobou.
 • Pojmy: prevencia, nebezpečenstvo, ohrozenie, riziko, nebezpečná udalosť (uviesť príklady). Bezpečnosť technického zariadenia, technická dokumentácia a sprievodná technická dokumentácia v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 • Uplatňovanie opatrení na zaistenie BOZP v predvýrobe (projektant, konštruktér, tvorca pracovných postupov) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. Uvedenie stavby, technických zariadení a priestorov do prevádzky. Požiadavky na zaistenie BOZP pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie svojich úloh.
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: predmet zákona, definícia inšpekcie práce, kde sa inšpekcia práce vykonáva/nevykonáva.
 • Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ich pôsobnosť a kompetencie.
 • Inšpektor práce. Vymenovanie, podmienky vymenovania, preukazovanie, nosenie rovnošaty. Protokol a záznam vypracovaný inšpektorom práce, rozdiel. Oprávnenia a povinnosti inšpektora práce. Povinnosti fyzických a právnických osôb pri výkone inšpekcie práce.
 • Zdravotný dohľad a posúdenie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s prácou v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 • Trhový dohľad, orgány trhového dohľadu, vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OTÁZKY PODĽA ODVETVOVEJ KVALIFIKÁCIE

 • Požiadavky na BOZP pri manipulácii a skladovaní. Motorové vozíky. Rozdelenie motorových vozíkov, doklady na obsluhu motorových vozíkov, vydávanie dokladov, podmienky vydania dokladov, platnosť dokladov, povinnosti obsluhy motorového vozíka, povinnosti prevádzkovateľa motorového vozíka v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 • Doprava. Pracovný čas vodičov vozidiel nad 3,5 t a autobusov. Charakterizujte požiadavky na zdravotnú a psychickú spôsobilosť vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na oboznamovanie zamestnancov, ktorí pracujú v pozícii tzv. referentského vodiča.
 • Doprava. Požiadavky na zaistenie BOZP v servisoch. Požiadavky na technické zariadenia a pod., a na činnosti vykonávané v týchto prevádzkach (lakovanie, zváranie, výmena kvapalín, pneumatík a iné).
 • Technické zariadenia a stroje v stavebníctve. Vyhradené technické zariadenia v stavebníctve. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach a na stavebných strojoch.
 • Technické zariadenia, stroje a strojné zariadenia v strojárenstve (výrobné linky). Vyhradené technické zariadenia v strojárenstve. Ochranné zariadenia na strojoch, strojných zariadeniach a na vyhradených technických zariadeniach. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach. Nebezpečné faktory pracovného prostredia v strojárenstve.
 • Lesníctvo. Požiadavky na BOZP pri ručnej manipulácii s drevom a pri sústreďovaní dreva. Všeobecné zásady prevencie, zakázané manipulácie, osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • Zásady bezpečnej práce s motorovou pílou pri lesných prácach a pri iných činnostiach. Doklady odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorovej píly. Vydávanie a platnosť týchto dokladov. Osobné ochranné pracovné prostriedky pri vykonávaní týchto činností.
 • Lesná práca, lesný pozemok, odlúčené pracovisko, technologický protokol, ohrozený priestor lesníckeho stroja. Pracovisko pri lesných prácach. Postup pri vyšetrovaní pracovného úrazu v lese.
 • Požiadavky na BOZP pri rastlinnej výrobe v poľnohospodárstve. Príklady zakázaných činností pri obsluhe poľnohospodárskych strojov, príklady poľnohospodárskych strojov, priestor ohrozený pracovným prostriedkom. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na OOPP používaných v rastlinnej výrobe.
 • Požiadavky na BOZP v živočíšnej výrobe. Špecifické požiadavky na BOZP pri chove zvierat, pri starostlivosti o tieto zvieratá. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP v živočíšnej výrobe.
 • Požiadavky na BOZP na stavenisku. Práce s osobitným nebezpečenstvom. Skladovanie sypkých materiálov. Popíšte spôsob vyšetrenia pracovného úrazu na stavenisku, ktoré je spoločným pracoviskom viacerých zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnávateľmi, ale sú podnikateľmi. Odborná spôsobilosť.
 • Požiadavky na BOZP pri vykonávaní prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. Technické, organizačné opatrenia a požiadavky na OOPP. Prerušenie stavebných prác. Odborná spôsobilosť pre práce vo výške. Práce z rebríkov.
 • Požiadavky na BOZP pri výkopových, zemných a búracích prácach. Technické, organizačné opatrenia, zakázané činnosti pri obsluhe, opravách a údržbe stavebných strojov a požiadavky na OOPP. Špecifické opatrenia pri odstraňovaní materiálu, ktorý obsahuje azbest. Dokumentácia BOZP.
 • Požiadavka na BOZP v chemickom priemysle. Požiadavky na manipuláciu a skladovanie nebezpečných látok a zmesí. Karty bezpečnostných údajov. Stanovenie prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Špecifické opatrenia v priestoroch s prítomnosťou nebezpečných chemických faktorov. Bezpečnostné značenie obalov a zariadení.
 • Vyhradené technické zariadenia v chemickom priemysle, príklady. Všeobecné a špecifické požiadavky na BOZP. Odborná spôsobilosť. Požiadavky na skladovanie chemických látok a chemických zmesí. Dokumentácia BOZP.
 • Potravinárstvo. Všeobecne požiadavky na zaistenie BOZP v potravinárskom priemysle a na technické zariadenia v tomto priemysle. Špecifické požiadavky na pracoviskách s nebezpečnými faktormi pracovného prostredia v potravinárstve. Najčastejšie poskytované účinné OOPP.
 • Požiadavky BOZP na administratívne budovy, kultúrne a obchodné centrá. Technické, organizačné a individuálne opatrenia.
 • Požiadavky na BOZP v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Vyhradené technické zariadenia v týchto priestoroch. Odborné spôsobilosti na činnosti vykonávané na týchto zariadeniach.

VŠEOBECNÉ OTÁZKY V OBLASTI BOZP

 • Minimálne požiadavky na pracovné prostriedky. Kontroly pracovného prostriedku. Požiadavky na pracovný prostriedok podľa osobitného predpisu. Odborná spôsobilosť na činnosti vykonávané na pracovnom prostriedku vyplývajúca z právnych predpisov na zaistenie BOZP.
 • Definícia pracovného úrazu. Zodpovednosť za pracovný úraz. Druhy úrazov. Registrácia pracovných úrazov, obsah záznamu o registrovanom úraze. Závažná priemyselná havária.
 • Proces získania dokladov o odbornej spôsobilosti na činnosti vykonávané na VTZ elektrických. Popíšte proces získania osvedčenia na činnosť podľa napätia a triedy pre elektrotechnika. Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického náradia a elektrických spotrebičov.
 • Zásady bezpečnej práce na kovoobrábacích strojoch (napr. sústruh, frézka, vŕtačka, brúska a pod.). Aké OOPP sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 • Nebezpečné faktory pracovného prostredia – chemické, karcinogénne a mutagénne. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 • Nebezpečné faktory pracovného prostredia – hluk, vibrácie, teplo, chlad. Kategorizácia prác. Všeobecné zásady prevencie rizika. Špecifické ochranné a preventívne opatrenia. Zdravotný dohľad.
 • Podmienky uvedenia strojov na trh alebo do prevádzky. Povinnosti spojené s uvádzaním strojov do prevádzky. Povinnosti zamestnávateľa po rekonštrukcii stroja, technického zariadenia.
 • Zásady bezpečnej práce na drevoobrábacích strojoch (kotúčová píla, rámová píla, brúska a pod.). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 • Zásady bezpečnej práce na tvárniacich strojoch (tabuľové nožnice, lisy a pod). Aké osobné ochranné pracovné prostriedky sa používajú pri obsluhe strojov a uveďte požiadavky na ich poskytovanie.
 • Dopravníky, dopravníkové cesty a transportné zariadenia. Základné požiadavky v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Núdzové zastavenie.
 • Zásady bezpečnej práce s bremenami. Definujte smerné hmotnostné limity. Zásady bezpečnej práce pri manipulácií s bremenami s použitím pracovných prostriedkov. Manipulácia s bremenami s nerovnomerne rozloženým ťažiskom.
 • Základné minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami. Čo sa považuje a čo sa nepovažuje za zobrazovaciu jednotku podľa Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Ergonomické požiadavky na pracovisko.
 • Bezpečnostné predpisy pri zváraní. Druhy zvárania (elektrickým oblúkom, plameňom, iné druhy zvárania), zváračské pracoviská, odborná spôsobilosť na zváranie, zváračský preukaz – kedy je platný, vybavenie zvárača OOPP.
 • Vyhradené technické zariadenia tlakové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení tlakových. Odborné prehliadky, odborné skúšky a pod.
 • Vyhradené technické zariadenia plynové. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy. Kontroly vyhradených technických zariadení plynových. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 • Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie. Rozdelenie do skupín. Odborná spôsobilosť obsluhy a viazačov bremien. Kontroly vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Odborné prehliadky a odborné skúšky a pod.
 • Bezpečnosť skladovacích priestorov, skladovanie nebezpečných látok, komunikácie – pešie a dopravné. Požiadavky na nosnosť regálových polí a regálových buniek, požiadavky na manipulačné plochy, manipulačné uličky, komunikácie, prevádzkový poriadok skladovacích priestorov, karty bezpečnostných údajov skladovaných chemických látok a zmesí.
 • Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci. Jeho funkcia. Značky – tvar, farby. Označovanie prekážok a komunikácií, nádob a potrubí. Akustické signály a ručné signály. Slovná komunikácia.
 • Minimálne požiadavky na pracovisko. Zabezpečenie pracoviska. Kontrola pracoviska.

V našom e-shope BOZPSHOP.SK Vám prinášame možnosť zakúpiť si za výhodnú cenu spracované odpovede na všetky vyššie uvedené otázky